સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology, Employ, Student & Business Development World" સુવિચાર :- "પરિશ્રમથી જ સફળતા મળે છે, વિચારથી નહિ." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 29 February 2016

तलाटी नी परीक्षा - REVENUE TALATI SPECIAL NEWS - REVENUE TALATI PAPER SOLUTION

Gayatri Employ Solution
 ( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, )

Good News Gayatri Employ Student Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

महेसुली तलाटीनी परीक्षामा 15 उमेदवारों OMR शीट लईने भागी गया.REVENUE TALATI NEWS :- 7500 JETLA CANDIDATE NU SELECTION KARVA MA AAVSEतलाटी परीक्षा ना तमाम जिल्ला नी अपडेट एकज पोस्ट मा! जरुर थी जुओ


रेवेंन्यु तलाटी एग्जाम आंसर की फुल सोल्यूशन बाय ICE RAJKOT.

REVENUE TALATI EXAM DATE 28-02-2016 PAPER SOLUTION BY TEAM TET-HTAT GURU.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS PDF FILE.

TODAY 'D DATE 28/12/2016 :- TALATI EXAM PAPER SOLUTION BY GK GRIP.

Thank s GK Grip 

Paper download CLICK HERE

REVENUE TALATI WRITTEN EXAM ANSWER keys / FULL PAPER SOLUTIONS (A-B-C-D SERIES) 2016 BY ROJGAR NEWS ACADEMY

Revenue Talati Written Exam Answer keys / Full Paper Solution, 2016

Paper solution / answer keys for Revenue Tatati written exam, 2016 is now exclusively available at Aapnu Gujarat  You can view it online or download in pdf format. This exam was held on 28 February, 2016.

GSSSB Revenue Talati Exam English Question Solution (28-02-2016) .


TALATI EXAM NU PAPER LEAK THAYANI FARIYAD .

Revenue Talati Written Exam Answer keys / Paper Solution, 2016…(UNOFFICIAL ) .


REVENUE TALATI NA MAHEKAM SAME 50% JAGYAO KHALI.


➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material:Click Here
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Monday, 8 February 2016

CCC RESULT EXAM CANDIDATES LIST

Gayatri Employ Solution
 ( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, )

Good News Gayatri Employ Student Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

HNGU PATAN :- CCC RESULT EXAM CANDIDATES LIST DATE :-10/02/2016 TO 13/02/2016.

Candidate List

 

SAURASHTRA UNIVERSITY CCC EXAM RESULT VERIFICATION LINK.

CCC PRACTICAL PAPERS DATE 07/02/2016.

M.S. UNIVERSITY CCC PRACTICAL PAPER DATE 07/02/2016. (ONE NEW QUESTION )

CCC practical exam in Ms university Today7/2/2016.

1 Folder n subfolder
2 Notepad: your contact details
3 Notepad: indoor n outdoor games list
4 Paint: kudrati chitr
5 Outlook mail Id configure: outlook nathi chaltu to notepad ma ena steps lakhva.
6 Word : Gujarat vise fakro insert ballon n table.


SAURASHTRA UNIVERSITY CCC PRATICAL PAPER DATE 07/02/2016

Time 9.30 to 12
Saurastra university.

1.shit no. Nu folder tema nam nu folder.
2.gandhinagar vishe 5 vakyo lakhi 4 copy paste kari my text file save karo.
3. Paint ma kudrati drashy.
4. Wall paper badlo.
5. Out look ma mail moklo 1 photo & 1 word file attache kare.
6. Fakro type kari photo attache karo,strike thru superscript & subscript karo.GUJARAT UNIVERSITY CCC PRACTICAL PAPER DATE 07/02/2016(2 QUE NEW ADDED)


8.30 savare

1.folder sub folder.

2.note pade ma vasant rutu vishe panch vaky english ma.

3.paint ma cartoon vadi gadi Dorvani.

4.tamara folder na data ni size rubru kari batavani.

5.fakro paxiono niche table Add karvanu.

6.email karvo on duty Leave ange.

SAURASHTRA UNIVERSITY CCC EXAM PRACTICAL PAPER DATE :- 08/02/2016.

Today's practical paper.

Date : 08/02/2016
Saurashtra university Practical paper
1.folder sub folder.
2.paint ma choras,trikon and circle ma name and address lakhi choras ne crop karo.
3.Notepad ma personal ane office folder banavi mahiti lakho.
4.Word ma fakaro lakhi picture ane table insert karo.
5.Outlook ma competitive exam ni preparation.
6.screensaver and wallpaper change karo.

SAURASHTRA UNIVERSITY CCC EXAM RESULT 31/1/2016 SUDHI NU CHECK KARI SHAKAY CHHE.


Result jova mate click karo..

31 January exam nu pan batawe chhe.

 

SP University CCC Result of Date 21-01-2016 to 25-01-2016 out .......!


Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

जाहेर सेवा आयोग(GPSC) मार्क्स अने उत्तरवही जाहेर करवा बंधायेलु छे

Gayatri Employ Solution
 ( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, )

Good News Gayatri Employ Student Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

जाहेर सेवा आयोग(GPSC) मार्क्स अने उत्तरवही जाहेर करवा बंधायेलु छे

 


Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

इंजिनीयरीन्ग मा एडमिसन माटे JEE ना स्थाने NET !

Gayatri Employ Solution
 ( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, )

Good News Gayatri Employ Student Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

GENERAL KNOWLEDGE

Gayatri Employ Solution
 ( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, )

Good News Gayatri Employ Student Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

GUJARAT VISHE 1500 QUESTIONS (NEW) USEFUL FOR GPSC,HTAT,TET,BENK AND ALL OTHER EXAM...BY .MANOJ PATEL

GENERAL KNOWLEDGE QUIZ NO.295 (GENERAL) DATE: 08-02-2016

General Knowledge Quiz No.295 (General) Date: 08-02-2016

Hello Friends ! Here is Today's quiz based on General Knowledge Subject. This 20 Questions PDF File will Help you all for all competitive exams like GPSC, UPSC, HTAT, TET, TAT, CTET, Talati, Clerk And Many Government Exams.

Start preparation of Revenue Talati Exam give Online Test No. 44

 


Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/